Súťaž o Print od Deni Minar

ŠTATÚT SÚŤAŽE 
“Print od Deni Minar” (ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Deni Minar Art s.r.o. 
Sídlo: Hájska 573, 951 95 Obyce 
IČO: 52905055 
Zapísaný v registri: 29.1.2020 

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 08.3.2020 14:00 do 15.3.2020 o 18:00. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek s trvalým pobytom v Slovenskej Republike alebo Česku. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec. 

Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom Facebookovej stránky Deni Minar, zaklikol páči sa mi to v príspevku vyhlasujúcom súťaž a do komentu napísal, ktorý print z webu www.deniminar.sk sa mu najviac páči. Označenie kamaráta nie je podmienkou účasti v súťaži. 

Výhra 
Výhrou v súťaži je ktorýkoľvek print (výtlačok) zo sekcie webu https://deniminar.sk/collections/printy podľa výberu súťažiaceho.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú vyžrebovaní dvaja (2) víťazi spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Deni Minar. Víťazi tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom cez facebook profil. Ak víťazi nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Spôsob odovzdania výhry 
Výhercovia a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

Ochrana osobných údajov
Organizátor nezbiera žiadne osobné údaje od súťažiacich. 

Záverečné ustanovenia 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Bratislave, dňa 08.3.2020